top of page

Algemene voorwaarden

Elise De Preter - Eenmaanszaak - BE0675.877.390 te bereiken op elise.depreter@gmail.com

ONLINE AANKOPEN.

Als je een online aankoop doet van een digitaal product, kan deze niet geretourneerd of omgeruild worden. Indien je ontevreden bent zoeken we samen naar een oplossing.

COACHINGS.

Coachingtrajecten zijn niet terugbetaalbaar.

EMAIL MARKETING.

Bij het invullen van je gegevens voor een gratis digitaal product, zal je e-mailadres in onze e-maillijst komen te staan.

 

PUBLICATIE.

Foto's gemaakt door Studio Elise De Preter kunnen ten allen tijden worden gepubliceerd op de website, blog, sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op voorhand op de hoogte te brengen.

AKKOORD.

Wie een fotoshoot boekt bij studio Elise De Preter gaat akkoord met de algemene voorwaarden

PRIJS.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Wij doen ons aanbod via onze website, via e-mail of sociale media. De prijzen zijn vaste prijzen, uitgedrukt in euro. De gehanteerde tarieven zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders wordt aangegeven.

KLEUR.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen die niet door de fotograaf geleverd zijn.

ONLINE GALERIJ.

De online galerij blijft vier maanden gratis beschikbaar. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €50.

AUTEURSRECHTEN.

Een fotosessie bij studio Elise De Preter wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Deze mogen onder geen beding commercieel gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Worden foto's commercieel gebruikt zonder toestemming, zal een toeslag volgen. Hiernaast mogen de foto's niet aangepast worden met filters of een andere eigen bewerking.

AANTAL FOTO'S.

Het geleverde aantal foto's in de online galerij varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden. Er zal wel op voorhand een minimum doorgegeven worden.

JPG.

de foto's worden geleverd in JPG formaat.

RAW.

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.

SCHADE.

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

NO SHOW.

Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

ANNULATIE.

Wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie, en deze niet verzet wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

TOESLAG.

Wanneer een klant niet betaald en deze via geen enkele weg te bereiken is, kunnen de foto's na een maand enkel nog via een toeslag van €200 verkregen worden (na betaling shoot).

FACTUREN.

De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar tot 1 maand na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf.

CADEAUBON.

Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

WEIGERING.

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding, wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

UITSTEL.

De klant kan zijn boeking eenmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met maximum 3 maanden met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking. In geval van uitstel van de boeking met meer dan 3 maanden kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden. De meest recente prijzen zullen dan van toepassing zijn.

AANSPRAKELIJKHEID.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgeven werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan ik geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.

WEER.

Wanneer het weer het niet toelaat een buitensessie te doen, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost.

FOTO'S.

Foto's worden afgeleverd binnen de 10 werkdagen na de shoot (bij volledige betaling). Met uitzondering van huwelijken.


LASTER.

De fotograaf kan ten allen tijde de dienst beëindigen, wanneer zij haar niet veilig

voelt en te maken krijgt met laster, scheldpartijen, overval, schending eigenheid, aantasten eer.

bottom of page